RDMKHK logo
Search
Close this search box.

STANOVY

Rada dětí a mládeže Královéhradeck­ého kra­je, z. s. • ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  1. Rada dětí a mládeže Královéhradeck­ého kra­je, z. s. (dále RDM KHK) je dobro­vol­ným sdružením orga­ni­za­cí dětí a mládeže v Královéhradeck­ém kra­ji reprezen­tu­jícím jejich zájmy.
  2. RDM KHK plně respek­tu­je svr­chovanost a samostat­nost všech svých členů v souladu s jejich stanova­mi nebo zak­lá­dací­mi a zři­zo­vací­mi listi­na­mi a není jim žád­ným způ­sobem nadřízena.
  3. Sídlem RDM KHK  je Hradec Králové. • CÍLE A ČINNOST RDM KHK
 1. Cílem RDM KHK je:
  • sdružo­vat čle­ny na zák­ladě suv­eren­i­ty a rovno­právnos­ti a za před­pok­ladu plného respek­tování práv a zájmů orga­ni­za­cí působících nebo majících síd­lo na území Královéhradeck­ého kra­je;
  • ve spoluprá­ci se vše­mi čle­ny RDM KHK a orgány veře­jné správy prosazo­vat vhod­né pod­mínky pro prá­ci orga­ni­za­cí působících v oblasti práce s dět­mi a mládeží;
  • pod­porovat demokrat­ické a rovno­právné vztahy mezi těmi­to orga­ni­za­ce­mi a jejich spoluprá­ci;
  • aktivně se zapo­jo­vat do vni­trostát­ní i mez­inárod­ní spolupráce v oblasti práce s dět­mi a mládeží;
  • obha­jo­vat zájmy všech dětí a mládeže v Královéhradeck­ém kra­ji bez ohle­du na jejich člen­ství v orga­ni­za­cích i dětí a mládeže neor­ga­ni­zo­vaných;
  • mediál­ně pod­porovat a propago­v­at čin­nos­ti zaměřené na vol­nočasové aktiv­i­ty dětí a mládeže;
  • orga­ni­zo­vat vzdělávání vedoucích dět­ských kolek­tivů za účelem zkval­it­nění jejich práce ve prospěch dětí a mládeže a  pod­porovat výměnu znalostí a zkušenos­tí mezi vedoucí­mi a orga­ni­za­ce­mi v regionu Královéhradeck­ého kra­je, ČR i zahraničí.
  • real­i­zo­vat čin­nos­ti zaměřené na kval­it­ní využití vol­ného času dětí a mládeže
 2. Hlavní čin­nost RDM KHK:
  • účast na jed­náních pra­cov­ních skupin, komisí, ve správních řízeních a dalších jed­náních týka­jících se vol­nočasových aktiv­it dětí a mládeže;
  • konzul­tace a poraden­ství ve prospěch orga­ni­za­cí působících v oblasti vol­nočasových aktiv­it dětí a mládeže;
  • pub­likační čin­nost – vydávání peri­od­ick­ých i nepe­ri­od­ick­ých pub­likací;
  • infor­mační čin­nost – vyh­ledávání a předávání infor­ma­cí pro orga­ni­zace působící v oblasti vol­nočasových aktiv­it dětí a mládeže;
  • propa­gační a pop­u­lar­iza­ční čin­nost — pořádání výs­tav, kulatých stolů, mediál­ních kam­paní a real­izace dalších aktiv­it zaměřených na propa­gaci vol­nočasových aktiv­it dětí a mládeže;
  • pořádání vzdělá­vacích akcí — jednoden­ní a poby­tové před­nášky, sem­i­náře, krátkodobé i dlouhodobé kurzy, exkurze.
 3. Vedle­jší čin­nost RDM KHK může být provádě­na k pod­poře hlavní čin­nos­ti v souladu s právním řádem ČR.
 • ČLENSTVÍ
 1. Pro potře­by stanov se pojmem „orga­ni­zace“ rozumí právnické oso­by založené na zák­ladě občan­ského zákoníku. 
 2. Každá orga­ni­zace vys­tupu­je vůči RDM KHK jako celek a je považová­na za jed­no­ho čle­na.
 3. Člen­ství v RDM KHK má dvě formy: řád­né a přidružené člen­ství. 
 4. Řád­ným člen­em RDM KHK se může stát každá orga­ni­zace založená na zák­ladě občan­ského zákoníku, která:
  • Má síd­lo v Královéhradeck­ém kra­ji nebo se její aktiv­i­ty pří­mo týka­jí Královéhradeck­ého kra­je;
  • Má volené orgány;
  • Má své stanovy nebo jiné zak­lá­dací doku­men­ty v souladu se stanova­mi RDM KHK;
  • Je orga­ni­za­cí dětí a mládeže nebo pracu­jící s dět­mi a mládeží;
  • Spolek, který má i pobočné spolky může být v RDM KHK zas­toupen pouze jed­nou. Je zcela na vnitřní dohodě takového spolku, zda bude zas­toupen v RDM KHK svým hlavním spolkem nebo něk­terým z pobočných spolků.  
 5. O přidružené člen­ství může požá­dat orga­ni­zace, která naplňu­je pod­mínky řád­ného člen­ství (čl.III, odst. 4), ale nemá o řád­né člen­ství zájem, nebo je spolkem, který je v RDM KHK již zas­toupen. Přidružený člen může využí­vat všech­na prá­va řád­ného čle­na, ale nemá prá­vo hlasování na VS a nemůže mít svého zás­tupce ve volených orgánech RDM KHK. 
 6. K řád­né­mu i přidružené­mu člen­ství v RDM KHK se orga­ni­zace přih­lašu­je podáním přih­lášky. Z před­ložené přih­lášky musí být jas­né o jaký druh člen­ství se daná orga­ni­zace uchází.
 7. Přih­lášku schval­u­je před­staven­st­vo RDM KHK.
 8. Před­staven­st­vo RDM KHK může před­lože­nou přih­lášku odmít­nout, pokud není řád­ně vyplně­na nebo je v roz­poru se stanova­mi RDM KHK. Pro­ti odmít­nutí přih­lášky se může orga­ni­zace odvolat k val­né­mu shromáždění RDM KHK.
 9. Člen­ství vzniká schválením přih­lášky před­staven­stvem RDM KHK a zapla­cením člen­ského příspěvku.
 10. Člen­ství v RDM KHK zaniká:
 • písem­ným ozná­mením čle­na o vys­toupení RDM KHK;
 • neprod­loužením člen­ství a nezapla­cením člen­ského příspěvku do 31. 1. běžného roku;
 • rozhod­nutím val­ného shromáždění o vyloučení čle­na při zvlášť hrubém poškození jiného čle­na RDM KHK či porušením těch­to stanov nebo dobrého jmé­na RDM KHK;
 • zánikem čle­na – orga­ni­zace.

11. RDM KHK vede aktuál­ní sez­nam členů, který je zveře­jněn na webových stránkách RDM KHK.

12. Každý člen RDM KHK má prá­vo:

 • podílet se na čin­nos­ti RDM KHK;
 • svo­bod­ně vyjadřo­vat své názo­ry a stanoviska k čin­nos­ti RDM KHK;
 • vyví­jet vlast­ní čin­nost bez zásahů ze strany RDM KHK;
 • být pravidel­ně a zevrub­ně infor­mován o čin­nos­ti všech orgánů RDM KHK;
 • účast­nit se prostřed­nictvím svých delegátů ustanovených dle stanov RDM KHK na jed­nání orgánů RDM KHK;
 • řád­ný člen má prá­vo, prostřed­nictvím svého delegá­ta, volit a být volen do  orgánů RDM KHK dle stanov RDM KHK;
 • vys­toupit stanoveným způ­sobem z RDM KHK.

13. Člen­ové RDM KHK mají povin­nost:

 • udělit svým delegátům v orgánech RDM KHK oprávnění jed­nat v patřičném rozsahu jménem čle­na;
 • dodržo­vat stanovy a další vnitřní před­pisy  RDM KHK 
 • platit člen­ské příspěvky (do 31. 1. běžného roku). • VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ RDM KHK
 1. Nejvyšším orgánem RDM KHK je Val­né shromáždění (dále jen VS ). VS je tvořeno čle­ny RDM KHK, kdy každý člen je zas­toupen jed­ním delegátem. 
 2. Delegát řád­ného čle­na má na VS jeden hlas, bez ohle­du na počet fyz­ick­ých a právnick­ých osob sdružených v té které orga­ni­zaci.
 3. Delegát přidruženého čle­na má na VS hlas porad­ní.
 4. V odůvod­něných pří­padech může svolava­tel poz­vat na jed­nání VS více zás­tupců z člen­ských orga­ni­za­cí, kteří pak mají porad­ní roli, niko­liv prá­vo hlasování. 
 5. Každý člen musí doložit před­staven­stvu RDM KHK úda­je potvrzu­jící oprávnění delegá­ta zas­tupo­vat čle­na v orgánech RDM KHK.
 6. Před­staven­st­vo RDM KHK evidu­je neveře­jný adres­ný sez­nam delegátů VS RDM KHK.
 7. Zasedání VS svolává předse­da RDM KHK nejméně jedenkrát ročně a dále vždy, když o to písem­ně požádá ale­spoň jed­na třeti­na řád­ných členů.
 8. Val­né shromáždění je svoláváno zpravid­la elek­tron­ick­ou poš­tou ale­spoň 4 týd­ny pře­dem, součástí pozvánky musí být navržený pro­gram jed­nání. Člen­ové mají prá­vo se k pro­gra­mu vyjádřit a jejich připomínky musí být zane­se­ny. Konečná verze pro­gra­mu je rozes­lá­na členům 10 dní před jed­náním VS. 
 9. VS je usnášeníschop­né, je-li pří­tom­na nad­poloviční větši­na řád­ných členů.
 10. Pokud se VS nese­jde v usnášeníschop­ném poč­tu, je svoláno náhrad­ní val­né shromáždění se začátkem 60 min­ut po stanoveném začátku řád­ného val­ného shromáždění. Náhrad­ní val­né shromáždění je usnášeníschop­né v poč­tu pří­tom­ných řád­ných členů. Náhrad­ní val­né shromáždění se řídí pro­gramem uve­deným na pozvánce na val­né shromáždění. Ten­to pro­gram nes­mí být na náhrad­ním val­ném shromáždění doplňován nebo jinak měněn.
 11. Ve výhrad­ní kom­pe­ten­ci VS je:
 • rozhod­nout o změně stanov RDM KHK; (3/5 větši­nou)
 • rozhod­nout o vyloučení čle­na z RDM KHK; (3/5 větši­nou)
 • rozhodovat o poč­tu členů před­staven­st­va RDM KHK;
 • volit předse­du RDM KHK;
 • volit čle­ny před­staven­st­va RDM KHK;
 • volit čle­ny kon­trol­ní komise;
 • rozhodovat o výši člen­ských příspěvků;
 • schval­o­vat rozpočet RDM KHK;
 • rozhodovat o odvolání pro­ti odmít­nutí přih­lášky k člen­ství v RDM KHK;
 • rozhod­nout o zániku RDM KHK (3/5 větši­nou). 
 1. VS dále:
 •  při­jímá usne­sení závazná pro čin­nost všech orgánů RDM KHK;
 • schval­u­je plán čin­nos­ti RDM KHK na přís­lušné období;
 • schval­u­je výroční zprávu RDM KHK;
 • schval­u­je účet­ní závěrku a zprávu o hospo­daření RDM KHK;
 • schval­u­je zprávu kon­trol­ní komise.
 1. VS může dále zři­zo­vat stálé pra­cov­ní komise, jmen­o­vat a odvolá­vat jejich čle­ny a vedoucí, pověřo­vat je úkoly, dele­go­v­at jim pravo­mo­ci, řídit a kon­trolo­vat jejich čin­nost.
 2. Není-li uve­de­no jinak, usne­sení jsou při­ja­ta, jestliže se pro při­jetí vysloví nad­poloviční větši­na pří­tom­ných řád­ných členů.
 3. Pro závažná rozhod­nutí v období mezi val­ný­mi shromáždění­mi je zřízen insti­tut elek­tron­ick­ého hlasování. V takovém pří­padě obešle svolava­tel VS jed­notlivé delegá­ty řád­ných členů elek­tron­ick­ou poš­tou. Za plat­ný hlas je považován ten, který je doručen ve stanoveném ter­mínu. Zprávy s hlasy jed­notlivých delegátů je nut­no zálo­ho­vat pro pří­pad­nou pozdější kon­trolu.
 • elek­tron­ické hlasování je využi­to v pří­padě, že je nut­no rozhod­nout v časové tís­ni nebo kdy by svolání val­ného shromáždění bylo eko­nom­icky a časově neefek­tivní;
 • pro odpově­di ponechá­na lhů­ta 3 – 5 dní;
 • při odeslání zprávy s otázk­ou pro hlasování je nut­né vyžá­dat si zprávu o doručení;
 • otázku je nut­né položit jed­noz­načně, aby nemoh­lo dojít k omy­lu;
 • ve zprávě s otázk­ou pro hlasování je nut­né pop­sat způ­sob hlasování (ANO, NE, ZDRŽEL SE);
 • nereagov­ání je pro potře­by elek­tron­ick­ého hlasování považováno za ZDRŽEL SE. • PŘEDSTAVENSTVO RDM KHK
 1. Voleb­ní období před­staven­st­va je tříleté.
 2. Před­staven­st­vo RDM KHK je výkon­ným orgánem val­ného shromáždění, který řídí čin­nost RDM KHK v době mezi zasedání­mi VS a plní úkoly VS uložené. 
 3. Před­staven­st­vo RDM KHK je voleno VS podle voleb­ního řádu při­jatého VS. Jeho čin­nost vzniká okamžikem zvolení a zaniká okamžikem zvolení nového před­staven­st­va po uplynutí mandá­tu. O pří­pad­ném odvolání a vol­bě nového čle­na před­staven­st­va může rozhod­nout VS.
 4. Před­staven­st­vo se skládá z předsedy, místopředsedy a členů v celkovém poč­tu nejméně 5 osob (vždy lichý počet) – počet členů před­staven­st­va stanovu­je VS.
 5. V čele před­staven­st­va sto­jí a jeho čin­nost řídí předse­da RDM KHK zvolený VS podle voleb­ního řádu při­jatého VS. Předse­da je statutárním orgánem RDM KHK. Jeho mandát vzniká okamžikem zvolení a zaniká okamžikem zvolení nového předsedy po uplynutí mandá­tu. O pří­pad­né předčas­né vol­bě předsedy může rozhod­nout VS. 
 6. Předse­du v jeho nepří­tom­nos­ti nebo v pří­padě, že ten­to nemůže svo­jí funkcí vykoná­vat, zas­tupu­je místopředse­da, pří­pad­ně další pověřený člen před­staven­st­va RDM KHK.
 7. Pokud předse­da odstoupí z funkce, zastává jeho funkci místopředse­da do řád­né vol­by nového předsedy.
 8. Místopředse­du před­staven­st­va volí ze svého stře­du před­staven­st­vo.
 9. Pokud místopředse­da odstoupí z funkce, zastává jeho funkci pověřený člen před­staven­st­va až do řád­né vol­by nového místopředsedy.
 10. Pode­pisování za RDM KHK se uskutečňu­je tak, že jed­na­jící oso­ba k názvu spolku připo­jí své jméno a pod­pis s dodatkem označu­jící jeho funkci a razítko spolku. 
 11. Jed­nání před­staven­st­va svolává jeho předse­da (pří­pad­ně pověřený člen před­staven­st­va) dle aktuál­ní potře­by, nejméně však dvakrát do roka. Na jed­nání před­staven­st­va musí být vždy pozván předse­da KK.  
 12. Na jed­nání před­staven­st­va má každý jeho člen  jeden hlas. V pří­padě rovnos­ti hlasů rozho­du­je hlas předsedy.
 13. Před­staven­st­vo je usnášeníschop­né, je-li pří­tom­na nad­poloviční větši­na jeho členů.
 14. Jed­nání před­staven­st­va jsou otevřená delegátům jed­notlivých člen­ských orga­ni­za­cí s hlasem porad­ním.
 15. Pro závažná rozhod­nutí v období mezi jed­nání­mi před­staven­st­va je zřízen insti­tut elek­tron­ick­ého hlasování. V takovém pří­padě obešle předse­da RDM KHK čle­ny před­staven­st­va elek­tron­ick­ou poš­tou. Za plat­ný hlas je považován, ten, který je doručen ve stanoveném ter­mínu. Zprávy s hlasy jed­notlivých členů před­staven­st­va je nut­no archivo­vat pro pří­pad­nou pozdější kon­trolu.
 • elek­tron­ické hlasování je využi­to v pří­padě, že je nut­no rozhod­nout v časové tís­ni nebo kdy by svolávání schůze před­staven­st­va bylo eko­nom­icky a časově neefek­tivní;
 • pro odpově­di ponechá­na lhů­ta 3 – 5 dní;
 • při odeslání zprávy s otázk­ou pro hlasování je nut­né vyžá­dat si zprávu o doručení;
 • otázku je nut­né položit jed­noz­načně, aby nemoh­lo dojít k omy­lu;
 • ve zprávě s otázk­ou pro hlasování je nut­né pop­sat způ­sob hlasování (ANO, NE, ZDRŽEL SE);
 • nereagov­ání je pro potře­by elek­tron­ick­ého hlasování považováno za ZDRŽEL SE.
 1. Před­staven­st­vo může zři­zo­vat pra­cov­ní skupiny, jmen­o­vat a odvolá­vat jejich čle­ny a vedoucí, pověřo­vat úkoly, dele­go­v­at jim pravo­mo­ci, řídit a kon­trolo­vat jejich čin­nost. •  KONTROLNÍ KOMISE
 1. Voleb­ní období Kon­trol­ní komise je tříleté.
 2. Čle­ny Kon­trol­ní komise (dále jen KK) volí na svém jed­nání val­né shromáždění.
 3. Počet členů KK stanoví VS, min­imál­ně však 3 (vždy lichý počet).
 4. Člen­ství v kon­trol­ní komisi je nes­lučitel­né s člen­stvím v před­staven­stvu RDM KHK.
 5. V kon­trol­ní komisi nemůže být zas­toupen více než jeden zás­tupce konkrét­ní člen­ské orga­ni­zace.
 6. KK volí ze svého stře­du předse­du a místopředse­du kon­trol­ní komise. Předse­da KK zod­povídá za její čin­nost a je oprávněn jed­nat jménem KK.
 7. KK kon­trolu­je hospo­daření a čin­nost RDM KHK. Povin­nos­tí předsedy KK je neprodleně infor­mo­vat před­staven­st­vo o zjištěných závadách.
 8. Předse­da nebo místopředse­da KK se mohou účast­nit jed­nání před­staven­st­va RDM KHK s hlasem porad­ním.
 9. Jed­nání KK svolává její předse­da (pří­pad­ně místopředse­da) dle aktuál­ní potře­by, nejméně však jed­nou do roka. KK může rovněž svolat předse­da RDM KHK. Jed­nání KK je usnášeníschop­né, je-li pří­tom­na nad­poloviční větši­na jejích členů. • MAJETEK A HOSPODAŘENÍ
 1. Hospo­daření RDM KHK probíhá na zák­ladě schváleného rozpoč­tu a interních  před­pisů schválených val­ným shromážděním.
 2. Majetek, který nabude RDM KHK, je ve vlast­nictví RDM KHK. S tím­to majetkem disponu­je RDM KHK na zák­ladě interních před­pisů při­jatých před­staven­stvem.
 3. Majetek členů zůstává vstu­pem do RDM KHK nedotčen. Jmění, které člen RDM KHK nabude vlast­ní čin­nos­tí v průběhu svého člen­ství je člen­stvím nedotčeno. Člen­ské orga­ni­zace jsou finančně nezávis­lé na RDM KHK, neod­poví­da­jí za závazky RDM KHK a  RDM KHK neod­povídá za závazky svých členů.
 4. Majetek získaný čin­nos­tí RDM KHK může být na zák­ladě rozhod­nutí VS rozdělen mezi čle­ny RDM KHK dle pravidel dohod­nutých VS.
 5. RDM KHK hospo­daří s prostřed­ky, které získala
  • z člen­ských příspěvků členů
  • z vlast­ní čin­nos­ti
  • z grantů a dotací
  • z výnosů jmění
  • z dalších příjmů, pokud neod­poru­jí obec­ně závazným právním před­pisům a stanovám RDM KHK • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Pokud něk­terý člen před­staven­st­va nebo kon­trol­ní komise odstoupí v průběhu voleb­ního období, dojde k doplnění náhrad­níkem zvoleným před­staven­stvem. Zvolený náhrad­ník vykonává svo­ji funkci až do nejbližšího val­ného shromáždění, kde je řád­ně zvolen nový člen. Tomu se jeho funkční období úměrně krátí.  
 2. Vešk­erá odvolání lze podat před­staven­stvu RDM KHK písem­nou for­mou do 30 dnů od při­jetí rozhod­nutí pro­ti které­mu odvolání směřu­je.
 3. Tyto stanovy byly schvále­ny Val­ným shromážděním RDM KHK v Náchodě  dne  19. 12. 2017.

Jan Navrátil – předse­da  RDM KHKPřejít nahoru