RDMKHK logo
Search
Close this search box.

O nás

RDMKHK logo

Naším hlavním cílem je vytvořit kra­jsk­ou orga­ni­zaci, zas­tupu­jící spolky dětí a mládeže. Podob­né orga­ni­zace pracu­jí v již v mno­ha kra­jích České repub­liky a daří se jim vybu­dovat lep­ší vyjed­ná­vací pozi­ci při jed­nání se stát­ní správou a samo­správou (MŠMT, kra­je a měs­ta), než samostat­ným spolkům. Práce na tak rozsáh­lém pro­jek­tu pomůže najít společná téma­ta a prob­lémy, které se jistě budou snáze řešit společně než samostat­ně, ale při­nese i nové kon­tak­ty a přá­tel­ství. Od 19. 4. 2018 jsme čle­ny ČRDM se vše­mi výho­da­mi i povin­nos­t­mi z toho ply­noucí­mi.

jsme členem ČRDM
Přejít nahoru