RDMKHK logo
Search
Close this search box.

Staňte se členem RDMKHK

 • Jste spolek, který pracu­je s dět­mi a mládeží, DDM nebo SVČ?
 • Potře­bu­jete právní nebo eko­nom­ick­ou radu?
 • Chcete zdar­ma pojištění pro­ti odpověd­nos­ti za ško­du a úra­zové pojištění?
 • Chcete pomo­ci s vyři­zováním grantů a dotací?
 • Chcete se vzdělá­vat v tom, jak efek­tivně vést vaši orga­ni­zaci i vaše odd­í­ly?
 • Chcete zviditel­nit svou orga­ni­zaci?
Odpověděli jste alespoň jednou ANO?
V tom případě je členství v RDMKHK pro vás to pravé!

Výhody členství v RDMKHK

 • snad­ný a bez­plat­ný příst­up k infor­ma­cím od MŠMT, ČRDM a dalších,
 • infor­mační servis ke grantům a dotacím,
 • poraden­ství k leg­isla­tivním, orga­ni­za­čním i man­ažer­ským otázkám,
 • pod­po­ra při vyjed­návání se zás­tup­ci stát­ní správy a samo­správy,
 • možnost vzdělávání pro vedoucí a man­ažery orga­ni­zace, pozvánky na vzdělá­vací akce sou­vise­jící s vol­ným časem dětí a mládeže
 • infor­mační servis k leg­isla­tivním novinkám již ve fázi jejich přípravy,
 • prezen­tace na našich akcích,
 • bez­plat­né Úra­zové pojištění a Pojištění odpověd­nos­ti za ško­du prostřed­nictvím ČRDM,
 • prezen­tace spolků – naši člen­ové mohou své akce prezen­tov­vat na našem webu,
 • možnost navázání spolupráce s ostat­ní­mi čle­ny RDMKHK,
 • pozvánky na akce sou­vise­jící s vol­ným časem dětí a mládeže.

Kdo se může stát členem

Člen­em RDMKHK se může stát každá nezisková právnická oso­ba, která 

 • má síd­lo v Královéhradeck­ém kra­ji nebo se její aktiv­i­ty pří­mo týka­jí Královéhradeck­ého kra­je;
 • má volené orgány;
 • má své stanovy nebo jiné zak­lá­dací doku­men­ty v souladu se stanova­mi RDM KHK;
 • je orga­ni­za­cí dětí a mládeže nebo pracu­jící s dět­mi a mládeží;

Spolek, který má i pobočné spolky může být v RDM KHK zas­toupen pouze jed­nou. Je zcela na vnitřní dohodě takového spolku, zda bude zas­toupen v RDM KHK svým hlavním spolkem nebo něk­terým z pobočných spolků.

Člen­ství v RDMKHK vzniká dnem, kdy přih­lášku žadatele schválí Před­staven­st­vo RDMKHK a člen uhradí člen­ský příspěvek.

Členské příspěvky

Výše člen­ského příspěvku je stanove­na na 500,- Kč ročně za orga­ni­zaci bez ohle­du na to, jaký je počet jejích členů.

Jak požádat o členství

Vyplňte Přih­lášku do RDMKHK, kter­ou vám na vyžádání zašleme, a doručte do naší kanceláře spolu s kopií stanov či zři­zo­vacího doku­men­tu a kopií úplného výpisu ze spolkového rejstříku, který je ke stažení na https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Na zák­ladě vámi vyplněné Přih­lášky odhla­su­je Před­staven­st­vo RDMKHK vaše člen­ství.

Člen­em RDMKHK se stáváte ve chvíli, kdy uhradíte člen­ský příspěvek. 

Vítáme kaž­dou orga­ni­zaci, která se chce stát člen­em RDMKHK.  Máte-li zájem stát se naším člen­em nebo máte-li nějaké dotazy, kon­tak­tu­jte nás:

 • e‑mail: info@rdmkhk.cz;
 • tele­fon­icky: +420 606 621 422, +420 608 812 232.
Přejít nahoru