RDMKHK logo
Search
Close this search box.

Rada dětí a mládeže Královéhradeck­ého kra­je vznikla v r. 2017, aby pod­porovala  čin­nost neziskových orga­ni­za­cí pracu­jících s dět­mi a mládeží v Královéhradecké kra­ji. Soustředí se na koor­di­naci, zprostřed­kování komu­nikace mezi nimi a orgány stát­ní správy a samo­správy, infor­mační servis všem členům i zájem­cům z řad veře­jnos­ti a v neposled­ní řadě také na vzdělávání vedoucích a man­ažerů NNO. Sdružu­je zejmé­na malé lokál­ní spolky z celého Královéhradeck­ého kra­je, které nema­jí celostát­ní střešní orga­ni­zaci.

AKTUALITY

Tradiční Instruktorák

Tradiční Instruk­torák bude v ter­mínu 3. 8. — 10. 8. 2024 a bude se konat na stanové zák­lad­ně Sebuč  http://modrastrelka.duha.cz/sebuc/.  Na zák­lad­ně jsou pod­sadové stany po dvou lidech,

číst více »

CZ — SK letní škola

CZ-SK Let­ní ško­la s pro­gramem zaměřeným na kri­t­ické myšlení, LAR­Povou hru na demokracii, ale i ped­a­gogiku, hry, zážitkovky typu sjezd Úpy, ská­ly apod.   Těšíme

číst více »
Přihlašujte se na RVVZ 2023

25.9.2023

Vzdělá­vací vík­end pro instruk­to­ry a vedoucí dět­ských a mládežnick­ých orga­ni­za­cí zejmé­na z Královéhradeck­ého kra­je se bude konat o vík­endu 13. — 15.10. v Náchodě a pro­gram bude jako tradičně vel­mi bohatý.

Více infor­ma­cí a reg­is­trace zde: 

Mládež kraji 2023 — registrace až do 15.10!

25.9.2023

Hledáme šikovné mladé lidi ve věku 14 — 26 let, kterým nechy­bí dobré nápady, ale schází jim na ně peníze. Právě jsme spustili reg­is­traci na pro­jek­ty v rám­ci pro­gra­mu Mládež kra­ji, ve kterém od nás můžete dostat 5.000 — 20.000,- Kč
Stačí se jen přih­lásit 🙂
 
Více infor­ma­cí a reg­is­trace zde: 
“Darujeme kroužky dětem” pokračují

15.9.2023

Ini­cia­ti­va “Daru­jeme kroužky dětem” i v tom­to škol­ním roce při­jímá žádosti o příspěvek na vol­nočasové aktiv­i­ty dětí. Pokud tedy vaše děti chodí na nějaký kroužek a vy jste zároveň pří­jem­cem Pří­davku na dítě, můžete o tuto pod­poru požá­dat. Pod­po­ra je až do výše 2.000,- Kč na dítě na polo­letí. 

Více infor­ma­cí na www.darujemekrouzky.cz

 
Nahlašte svůj tábor hasičům!

6.5.2023

HZS spustil novou aplikaci, kam bude možné zareg­istrovat tábor nebo jinou zotavo­vací akci, kter­ou pořádáte. Díky ní pak v pří­padě, že byste potře­bo­vali zásah hasičů nebo jiných složek IZS, vás na vašem tábořišti snad­no naj­dou.
Zároveň tak budete moci dostat varování ČHMÚ před sil­ný­mi bouřka­mi apod.
Více infor­ma­cí a reg­is­trace zde: 
 
Přejít nahoru