RDMKHK logo

Rada dětí a mládeže Královéhradeck­ého kra­je vznikla v r. 2017, aby pod­porovala  čin­nost neziskových orga­ni­za­cí pracu­jících s dět­mi a mládeží v Královéhradecké kra­ji. Soustředí se na koor­di­naci, zprostřed­kování komu­nikace mezi nimi a orgány stát­ní správy a samo­správy, infor­mační servis všem členům i zájem­cům z řad veře­jnos­ti a v neposled­ní řadě také na vzdělávání vedoucích a man­ažerů NNO. Sdružu­je zejmé­na malé lokál­ní spolky z celého Královéhradeck­ého kra­je, které nema­jí celostát­ní střešní orga­ni­zaci.

AKTUALITY

Mládež kraji 2023 — registrace spuštěna!

15.5.2023

Hledáme šikovné mladé lidi ve věku 14 — 26 let, kterým nechy­bí dobré nápady, ale schází jim na ně peníze. Právě jsme spustili reg­is­traci na pro­jek­ty v rám­ci pro­gra­mu Mládež kra­ji, ve kterém od nás můžete dostat 5.000 — 20.000,- Kč
Stačí se jen přih­lásit 🙂
 
Více infor­ma­cí a reg­is­trace zde: 
Nahlašte svůj tábor hasičům!

6.5.2023

HZS spustil novou aplikaci, kam bude možné zareg­istrovat tábor nebo jinou zotavo­vací akci, kter­ou pořádáte. Díky ní pak v pří­padě, že byste potře­bo­vali zásah hasičů nebo jiných složek IZS, vás na vašem tábořišti snad­no naj­dou.
Zároveň tak budete moci dostat varování ČHMÚ před sil­ný­mi bouřka­mi apod.
Více infor­ma­cí a reg­is­trace zde: 
 
Slavíme s Národním památkovým ústavem

13.4.2023

Národ­ní památkový ústav letos slaví 20 let od založení a vy můžete slav­it s ním. Při návštěvě hradů, zámků a dalších památek v jeho správě se můžete těšit na malý dárek – vst­up zdar­ma pro všech­ny děti mladší 18 let.
Platit bude v návaznos­ti na Mez­inárod­ní den památek o vík­endu 22.–23. dub­na a na Mez­inárod­ní den dětí 1. červ­na.
Přes­né infor­ma­ce najdete na webových stránkách jed­notlivých objek­tů.
Darujeme kroužky dětem — znovu spuštěno!

12.4.2023

Ini­cia­ti­va “Daru­jeme kroužky dětem” znovu při­jímá žádosti o příspěvek na vol­nočasové aktiv­i­ty dětí. Pokud tedy vaše děti ve 2. polo­letí toho­to škol­ního roku chodí na nějaký kroužek a vy jste zároveň pří­jem­cem Pří­davku na dítě, můžete o tuto pod­poru požá­dat. Ale pozor! Rozdělu­je se pouze část­ka, která neby­la rozdělená v před­chozím kole žádostí, a tak se čeká, že finance budou rych­le vyčer­pány, pro­to s reg­is­trací neváhe­jte! Více infor­ma­cí na www.darujemekrouzky.cz

Darujeme kroužky dětem — znovu spuštěno!

12.4.2023

Ini­cia­ti­va “Daru­jeme kroužky dětem” znovu při­jímá žádosti o příspěvek na vol­nočasové aktiv­i­ty dětí. Pokud tedy vaše děti ve 2. polo­letí toho­to škol­ního roku chodí na nějaký kroužek a vy jste zároveň pří­jem­cem Pří­davku na dítě, můžete o tuto pod­poru požá­dat. Ale pozor! Rozdělu­je se pouze část­ka, která neby­la rozdělená v před­chozím kole žádostí, a tak se čeká, že finance budou rych­le vyčer­pány, pro­to s reg­is­trací neváhe­jte! Více infor­ma­cí na www.darujemekrouzky.cz

Přejít nahoru